Tìm ki?m n?i b?t
Máy kéo nh?m hình
Lò m?t thanh
Day chuy?n s?n xu?t t? ??ng thanh cách nhi?t nylon PA66
Máy phun cát

Khách hàng h?p tác

"Wangeshi, s? l?a ch?n c?a h?n 900 doanh nghi?p"

Wangeshi, s? l?a ch?n c?a h?n 900 doanh nghi?p

H?n m??i n?m kh?ng ng?ng n? l?c, ph?c v? h?n 900 doanh nghi?p s?n xu?t nh?m hình quy m? v?a và nh?, s?n ph?m c?a Wangeshi ?? b?t ??u bao trùm các khu v?c c?a Trung Qu?c và xu?t kh?u t?i các qu?c gia nh? M?, ??c, Canada, Nga, Australia, Hàn Qu?c, Ukraine, Nh?t B?n, Ai C?p, Yemen, Pakistan, Th? Nh? K?, ? R?p Saudi, Thái Lan, ?n ??, Armenia, Algeria, Uzbekistan, Uganda v.v...

Tìm hi?u thêm

"Wangeshi lu?n là ng??i b?n trung thành, ??i tác ?áng tin c?y c?a b?n, l?a ch?n Wangeshi, cùng chung tay xay d?ng t??ng lai huy hoàng."

—— Lam Khai Siêu

S? ?? day chuy?n s?n xu?t ép ?ùn nh?m hình

Máy kéo nh?m hình

Máy kéo nh?m hình

Lò m?t thanh

Lò m?t thanh

Lò c?t nhi?t ?a thanh dài hoàn toàn t? ??ng

Lò c?t nhi?t ?a thanh dài hoàn toàn t? ??ng

Lò hóa già nh?m hình

Lò hóa già nh?m hình

Máy phun cát v?t li?u nh?m

Máy phun cát v?t li?u nh?m

Day chuy?n s?n xu?t t? ??ng thanh cách nhi?t nylon PA66

Day chuy?n s?n xu?t t? ??ng thanh cách nhi?t nylon PA66

Máy kéo s?i nh?m hình cách nhi?t c?u g?y (ph??ng pháp hai b??c)

Máy kéo s?i nh?m hình cách nhi?t c?u g?y (ph??ng pháp hai b??c)

Máy kéo s?i nh?m hình cách nhi?t c?u g?y (ph??ng pháp ba b??c)

Máy kéo s?i nh?m hình cách nhi?t c?u g?y (ph??ng pháp ba b??c)

Máy phun keo v?t li?u hình cách nhi?t c?u g?y

Máy phun keo v?t li?u hình cách nhi?t c?u g?y

Lò in van g?

Lò in van g?

Máy b?c v?t li?u hình van g? t? ??ng

Máy b?c v?t li?u hình van g? t? ??ng

Lò c?a nhi?t ?a thanh dài

Lò c?a nhi?t ?a thanh dài

Máy bóc

Máy bóc

Lò khu?n tia h?ng ngo?i

Lò khu?n tia h?ng ngo?i

"Thay ??i ch?t l??ng nh?m, b?t ??u t? thi?t b?."

Thay ??i ch?t l??ng nh?m, b?t ??u t? thi?t b?.

Trung tam tin t?c

Quan tam Wangeshi, nh?n th?ng tin trong ngành

Xem thêm >

Liên h? v?i chúng t?i

S? hài lòng c?a khách hàng là m?c tiêu v?nh h?ng c?a doanh nghi?p
  • ??a ch?: Khu c?ng nghi?p Hoành C??ng, th? tr?n S? S?n, khu Nam H?i, thành ph? Ph?t S?n, t?nh Qu?ng ??ng

  • ?i?n tho?i: +86-18218947918

  • Ng??i liên h?: Kite Wu

  • Fax: +86-757-81093958

  • Website: www.wangeshi.net

  • Email: fswangeshi@163.com

大香蕉电影 大香蕉网 大香蕉在线影院 伊人大香蕉 伊人大香蕉久久网